Организация и методика учета и аудита денежных средств предприятия и анализ денежных потоков (на примере КП "ЖЭО")

скачать (814 kb.)

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


45. Мякота В. Бухгалтерский учет на малых предприятиях. - Х.: Фактор, 2004-328 с.

46. Нашкерьска Г.В. Фінансовий облік / Г.В.Нашкерьска.-Навчальний посібник -К: Кондор,2005 р.- 503 с.

47. Панків Д.А. Сучасні методи аналізу фінансового становища / Д.А.Панків Мн.: ПАО «Профіт», 2009- 231 с. - Бібліогр.: с.226 -229 та в підрядк. прим.

48. Пічугін П.А.1С: Бухгалтерія: доступно для бухгалтера. / П.А. Пічугін, Д.А. Бабаєв - 2-ге вид., перероб. І доп. - Х.: Фактор.- 2007 - 454 с.

49. Покропивный С.Ф. Экономика предприятия/ С.Ф,Покропивный.-Учебник. К., 2003 г.-605 с.

50. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Щ, Стародубцева. Экономический словарь/ Б.А. Райзберг/ К.- 2006 г.-207 с.

51. Русак Н.А. Економічний аналіз в умовах самофінансування підприємств/ Н.А. Русак- Мн.: Бєларусь, 2004-233 с.

52. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд./ Савицкая Г. В. - Мн.: ДП ОАО «Экоперспектива»; «Новое знание», 2000. - 498 с.

53. Савицкая Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства. Навчальний посібник. 2-ге видання, виправлене та доповнене. Київ.Знання,2005 р.

54. Савченко В.Я. Аудит / В.Я. Савченко.- навч.пос.-К.: КНЕУ,2008 г.-322с.

55. Салига С.Я., Дацій Н.В., Корецька С.О., Нестеренко Н.В., Салига К.С.. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. -київ. Центр начальної літератури. 2000 р.-210 с. - Бібліогр.: с.201 -206 та в підрядк. прим.

56. Сопко В.В. Организация и методика проведения аудита / В.В.Сопко. - К.: ВД «Профессионал», 2006. - 576с.

57. Сопко В.В., Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу/ В.В. Сопко, В.П. Завгордній- Підручник. КНЕУ,2000 р. -560 с.

58. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет. Налогообложение и отчетность / Н.М. Ткаченко.- Учебник. Киев. 2008 г. -1012 с.

59. Усач Б.Ф. Аудит. / Б.Ф. Усач. Навч. посіб. 4 - тє вид., перероб. І доп. - К.: Знання, 2012 - 231 с.

. Чабанова Н. А..Организация бухгалтерского учета/ Н.В.Чабанова, Т.А. Чупырь , В.Д.Чупірь.- Издательство.-К.- Фактор. 2007 р.- 480 с.

61. Чабанова Н.В., Бухгалтерский финансовый учет. Пособие / Н.В.Чабанова, Ю.А. Василенко.- Бухгалтерский Киев.- 2007 г.-688 с.

62. Чернелевський Л.М. Аудит/ Л.М.Чернелецкий, Беренда Н.І. - Навч. Посібник. - К.: Кондор, 2002. - 466 с.

63. Чигринська О.С. Теорія економічного аналізу/ О.С. Чигринська, Т.М. Власюк : [Навч.посібник]. - К.: ЦНЛ, 2006.-232с. - Бібліогр.: с.227 -230 та в підрядк. прим.

64. Чумаченко М.Г Економічний аналіз. Київ, 2003 р.-555 стор.

65. Шеремет А.Д.Методика фінансового аналізу. А.Д.Шеремет - К.: ИНФРА-М, 2008

. Шквір А.Д. Інформаційні системи і технології в обліку / А.Д. Шквір/ - Навч.посібник. К- Львів. 2012р.-412 с.

67. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. - 360 с.

. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2008. - 360 с.

. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2008. - 320 с.

. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2009. - 460 с.

71. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Либідь, 2003.- 384 с.

72. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. - К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2009, - 301 с.

73. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. - К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2007 - 389 с.

. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. - Київ:ЦУЛ, 2009. -496 с.

75. Чумаченко М.Г.Економічний аналіз/ М.Г.Чумаченко- Київ, 2010 р.-555 стор.

76. Чигринська О.С. Теорія економічного аналізу О.С. Чигринська, Т.М. Власюк : [Навч.посібник]. - К.: ЦНЛ, 2011.-232с.

77. Житный П. Принципы формирования учетной политики предприятия // Бухгалтерский учет и аудит. - 2005.- №4. - С. 25-28.

78. Хотомлянский А.Одна на беспорная точка зрения на природу амортизации.Политико-экономический журнал. Экономика Украины 10/2011 г.-23 с.

79. Ямборко Г. Роль фининформации в управлении предприятием / Г.Ямборко// Газета "Все о бухгалтерском учете" - №86/2011-22 с.

80. Ковенко М. Балансовую стоимость «пустой группы основных средств рано включили в валовые расходы»/ Журнал "Налоги и бхгатерский учет -№ 42/2010 г.-12 с.

81. Бурденко І.М. Організація бухгалтерського обліку податку на прибуток (згідно з П(с)БУ 17// Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - №12. - С.29-39.

82. Кривицька О.Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку// Фінанси України. - 2005. - №3. - С.138-146.

83. Шевченкова Л., Плешонкова Л. Учет расходов производства // Баланс. - № 16 (611). - 2007. - С.31-42.

84. Шляхов Є.В. Розвиток системи оперативного обліку грошових коштів // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки, вип.5, ч.2 - Кіровоград: КДТУ, 2009. - С.484-489.

. Боярова О.А. Особливості грошових коштів // Баланс-Агро. - 2009. - № 6. - С.85-87.

. Головачко В.М. Облік витрат і методи калькулювання повної собівартості продукції // Вісник ХНУ, частина 2, том 2. - 2009. - № 4. - С.42-47.

. Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік в системі управління витратами // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету. Т.2. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. - Випуск 195. - С. 353-361.

. Назарбаєва Р. Затрати чи витрати: чи є різниця? // Бухгалтерія. - 2007. - № 23. - С.53-57.

. Пенькова О.В. Грошові кошти на підприємстві // Збірник наукових праць Міжрегіональної науково-практичної конференції «Облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю». - Мелітополь, 2009. - С.102-108.

. Назарбаєва Р. Затрати чи витрати: чи є різниця? // Бухгалтерія. - 2007. - № 23. - С.53-57.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13Рефераты Практические задания Лекции
Учебный контент

© ref.rushkolnik.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации