Вивчення морфемної будови слова у початковій школі

скачать (20985.2 kb.)

1   2   3   4   5   6   7   8
їхати-приїхати, співати-проспівати, поясніть, що в них спільного і чим вони відрізняються;

- доберіть кілька слів з одним і тим же префіксом (ви-, за_ та ін.);

- виділіть префікси у словах: припинити, прийти, присісти, поясніть значення слів;

- доберіть антоніми до слів: вийти, занести [24, с. 157].

- спишіть прислівя виділяючи у словах префікси.

- Думка най хуткіша, земля найситніша, сон наймиліший.

- Прислівя сказав - дорогу показав.

- Прислівя нам допомагають, хоч інколи гіркі бувають.

- до поданих слів доберіть антоніми з префіксом з- (с-). Префікси виділіть.

Відвертий - (скритний)

Віддалення - (зближення)

Зменшити - (збільшити)

Загублений - (знайдений)

Зявлятися - (зникати)

Увечері - (зранку)

Ззаду - (спереду)

Підвищений - (зниження) [26, с.62, 63].

Вивчення префіксів у початкових класах має суто практичне значення - навчання учнів правильного вживання префіксів у мовленні [24, с. 157].

Вивчення суфікса

Мета вивчення суфікса в початкових класах - розкрити роль суфіксів у слові. Учні мають усвідомити, що:

Су3фікс - це частина слова, з допомогою якої утворюються нові слова;

Суфікс - це частина слова, яка надає слову іншого смислового відтінку (вказує на ступінь розміру предмета, міру якості, передає ставлення до предмета);

суфікс завжди стоїть між коренем і закінченням, якщо ж у слові нульове закінчення, що суфікс стоїть після кореня;

у слові може бути не один суфікс, а й два чи три.

У початкових класах діти знайомляться тільки з суфіксами із значенням пестливості, суфіксами, за допомогою яких утворюються назви людей за родом заняття, та суфіксами, з допомогою яких утворюються назви найуживаніших предметів побуту.

Робота над засвоєнням поняття ,,суфікс починається із зясування значення зменшено-пестливих суфіксів.

При першому знайомстві з поняттям ,,суфікс учитель спирається на конкретні уявлення дітей. Демонструючи предметну наочність або малюнки, вчитель спрямовує школярів від порівняння предметів у дійсності до порівняння слів - назв цих предметів. Наприклад, учитель показує зображення великого прапора і дитячого прапорця, великого гриба і маленького. Діти роблять висновок, що поняття ,,малий може передати не тільки слово малий, а й частинка слова:

-ець (прапор - прапорець), -ок (гриб - грибок).Школярі усвідомлюють, що нові слова (прапорець, грибок) утворилися саме за допомогою суфікса, приєднаного до кореня.

З терміном ,.суфікс і його схематичним зображенням школярів знайомить учитель.

Подальша робота націлена на поглиблення уявлення учнів про словотворчу роль суфіксів. Так, діти на основі порівняння однокореневих слів (сир - сирник, чай - чайник, трактор - тракторист) переконуються в тому, що за допомогою суфіксів утворюються слова-назви предметів побуту чи занять людей. При цьому слід звертати увагу на те, що нове слово утворилося від іншого за допомогою суфікса, який завжди стоїть після кореня.

Усвідомити роль суфікса в слові допомагає дітям порівняння його з префіксом. Аналіз за будовою слів типу друг - дружок, і друг - недруг дає змогу зробити такий висновок: і префікс, і суфікс служать для утворення слів, але префікс стоїть перед коренем, а суфікс - після нього.

Зрозуміти роль суфікса в слові допоможе його порівняння з закінченням. І суфікс, і закінчення можуть стояти після кореня, але суфікс змінює значення слова (машина, машиніст), а закінчення змінює тільки форму слова: машина, машини, машиною, значення ж слова при цьому не міняється.

У початкових класах вивчення будови слова має на меті не тільки ознайомлення із значенням морфем, а й забезпечує правильне користування ними в усному й писемному мовленні, зокрема сприяє практичному засвоєнню самого процесу словотворення. Цій меті підпорядковуються такі типи вправ:

І. На спостереження за роллю морфем у слові:

· розберіть подані слова за будовою, поясніть, яка частина другого слова змінила його значення ( дуб - дубок, літати - перелітати);

· порівняйте слова вчитель - вчителька, поясніть, як утворилося друге слово;

· поясніть, від якої частини мови утворилося друге слово, якою частиною мови воно є, як утворилося ( ліс - лісовий, синій - синька).

ІІ. На зміну морфем у слові:

· у поданих словах замініть суфікс -ик суфіксом -ищ (котик, хвостик, вовчик). Яке значення мають утворені вами слова?

· У словах вийти, розєднати замініть префікс іншим, щоб вийшло слово з протилежним значенням.

ІІІ. На добір слів:

· Доберіть слова за поданими схемами:

· Доберіть до слова білизна однокореневі слова, які б належали до різних частин мови, поясніть, як вони утворилися;

· У слові книжка знайдіть суфікс, доберіть ще кілька слів із цим самим суфіксом, поясніть значення утворених слів;

· У слові перебігти визначте префікс, доберіть ще кілька слів із цим самим префіксом, поясніть значення утворених слів.

ІV. На утворення слів:

· Утворіть від поданих іменників прикметники (вчитель, трактор, рука);

· Утворіть від поданих іменників прикметники (слива, яблука, машина);

· Утворіть від поданих дієслів іменники за зразком читати - читання ( малювати - …, лежати -…);

· Утворіть дієслова, ставлячи замість крапок дібрані префікси
Пере

. . . ходити

. . .

. . .
Вивчення морфемної будови слова сприяє усвідомленню учнями зв’язку, який існує в мові між лексичним значенням слова і його морфемним складом.[24, с.157 - 165]
1.2 Зміст програмових вимог з розділу ,,Будова слова”
Програма з української мови для початкових класів передбачає вивчення важливого розділу ,.Будова слова. Вже у першому класі учні знайомляться зі спорідненими словами, практично вчаться знаходити в них спільну частину.

У другому класі вивчення розділу ,.Слово завершується практичним ознайомленням учнів зі спорідненими словами, зі спільною частиною споріднених слів - коренем. Для формування у другокласників уявлення про слова ,.родичі”, тобто спільнокореневі слова, у підручнику відібрано гнізда найбільш уживаних і доступних для учнів спільнокореневих слів: хата, голуб, город, ліс, земля, риба, липа, сонце, мороз, лікар, коса, гриб, річка, вода, барабан. Вивчення теми ,.Споріднені слова має яскраво виражене практичне спрямування. Його основне завдання - звернути увагу учнів на лексичну спорідненість слів, які належать до різних частин мови, за практичними зразками вчити виконувати елементарні вправи на словотворення, спостерігаючи при цьому за змінами в лексичних значеннях слів. У цілому ця тема спрямована на збагачення, уточнення й активізацію словникового запасу школярів, на вдумливе вживання слів у власному мовленні: [47].

Учні у другому класі спостерігають за значенням спільнокореневих слів; виділяють корені в поданих словах. Добирають спільнокореневі слова з найуживанішими в мовленні школярів коренів.

Складають речення із спільнокореневими словами з метою усвідомлення значення кореня. Спостерігають за словами з омонімічними коренями.

У третьому класі поглиблюють свої знання про закінчення й основу слова. Вивчають:

- роль закінчення як частини слова, за допомогою якої замінюється форма слова (на прикладах з різних частин мови);

- закінчення як засіб звязку слів у реченні.

Визначають закінчення зміною слів за питаннями. Частиною слова є: корінь, префікс, суфікс.

Розрізняють спільнокореневі слова і форми слова, близькі за значенням; слова, що однаково звучать, але різні за значенням (моя мати - мати книжку; гостра коса - дівоча коса); добір до кожного з них спільнокореневих ( у сполученні з іншими словами).

Спостерігають за чергуванням голосних [о], [е ] з [і] та приголосних [г ], [к], [х] ?[ж], [ч], [ш] ?[з], [ц], [с] у коренях слів.

Вивчають вимову і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, які перевіряються наголосом, та вимову і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, що не перевіряються наголосом. Проводиться робота з орфографічним словником.

Опрацьовують вимову і правопис слів з дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими. Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті, що піддаються асиміляції (про [зь] ба, моло [дь] ба, кі [х] ті, ні [х] ті).

Спостерігають за словотворчою роллю префіксів; творенням слів з найуживанішими префіксами, складають з ними словосполучення і речення.

Зясовують значення слів з різними префіксами.

Вивчають правопис префіксів роз-, без-, (співзвучними з прийменниками типу без сорому - безсоромний, на письмі - написаний).

Спостерігають за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня (беззубий, роззувати, роззиратися). Виконують практичне написання префіксів з- (с-).

Вивчають правила: написання апострофа після префіксів я, ю, є, ї; переносу слів з префіксами.

Спостерігають за роллю суфіксів на прикладі спільнокореневих слів, які належать до однієї і тієї самої частини мови (ручка, рученька, ручище).

Практикують творення слів з найуживанішими суфіксами, введення їх у речення, в текст. Спостерігають за збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса (сонний, денний, осінній). Поділ таких слів для переносу.

Хоча в 4 класі учні не вивчають окремий розділ ,.Будова слова”, однак у ході опрацювання частин мови відомості, здобуті ними в попередніх класах зі згаданих розділів, стають предметом удосконалення, узагальнення і закріплюються на новому мовному і мовленнєвому матеріалі.

Отже, опановуючи розділ ,.Будова слова”, учні початкових класів одержують практичне уявлення про основу і закінчення, вчаться виділяти в основі корінь, суфікс, префікс. Разом з тим школярі спостерігають за роллю суфіксів і префіксів у творенні нових слів, дізнаються про джерело поповнення нашої мови новими словами.

1   2   3   4   5   6   7   8

їхати-приїхати, співати-проспіватиРефераты Практические задания Лекции
Учебный контент

© ref.rushkolnik.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации