Основи економіки

скачать (352.7 kb.)

Задача 1
Дати оцінку товарообігу торговельного підприємства за структурними підрозділами за поточний рік. Зробити висновок


Структурні підрозділи

Т/о, тис. грн.

Стр. т/о, %

Відхилення

Тр, %

Тпр, %

мин. рік

пот. рік

мин. рік

пот. рік

по сумі

по стр.

1

81

87,4

66,9

63,9

6,4

-3

107,9

7,9

2

29,1

43,9

43,9

32,1

14,8

8,1

150,8

50,8

3

11

5,4

5,4

4

-5,6

-5,1

49,1

-50,8

Разом

121,1

136,7

100

100

15,6

-

112,9

12,8


Задача 2.
На основі наведених нижче даних проаналізувати вплив факторів розвитку та використання основних засобів на обсяг діяльності. Скласти пояснювальну записку. (тис. грн.)


Показники

І квартал

II квартал

Відхилення
1. Середня вартість основних засобів

38

39,6
2. Фондовіддача

0,1382

0,1439

Розв’язок:
ТО= В*Ф
1. За рахунок вартості основних засобів
∆ТОв=(В2-В1)*Ф1 = (39,6-38)*0,1382 = 0,2212
2. За рахунок фондовіддачі
∆ТОф = (Ф2-Ф1)*В2=(0,1439-0,1382)*39,6 = 0,2257
3. Загальна зміна ТО становить
∆ТО = ∆ТОв + ∆ТОф = 0,12212+0,2257 = 0,4469 тис. грн
Задача 3.
Проведіть розрахунки обсягу мінімального прибутку та товарообігу, при якому підприємство працюватиме з мінімальним рівнем рентабельності. Порівняти з обсягом товарообігу поточного року, який складав 4,5 млн. грн.


Показники

Сума

1. Вкладені кошти підприємства (капітал), тис. грн.

421

2. Рівень валового доходу, %

16,3

3. Постійні витрати обігу, тис. грн.

40

4. Рівень змінних витрат обігу, %

13,5

5. Мінімальний рівень рентабельності (визначається рівнем % ставки банку), %

16

6. Частка прибутку, що відрахована в бюджет (ставка податку на прибуток), %

25


Розв’язок
1.
- Постійні витрати обігу, тис. грн.

- Обсяг мінімального прибутку, тис. грн.

- Рівень валового доходу, %

- Рівень змінних витрат обігу, %

2.
К – обсяг власного капіталу підприємства;

МРР – мінімальний рівень рентабельності капіталу.
Задача 4.
За даними таблиці визначити для 3-х магазинів товарооборотність в днях і кількість оборотів, товарний запас в днях на кінець ІV кварталу. Визначити відхилення від нормативу по товарооборотності в днях і в сумі, зробити висновки.

Дата

Промтоварний магазин


1.01

126,0

1.04

142,5

1.07

136,2

1.10

120,6

Товарообіг за квартал, тис. грн.

603,0

Норматив товарних запа-сів і товарооборотності, дні

23


Розв’язок:

1) товарний запас в днях на кінець ІV кварталу за формулою:
Д = ТЗ*Д/ТО

Дпром = 120,6*90/603 = 18 днів
2) для магазину визначаємо товарооборотність в днях і кількість оборотів

2.1 Оборотність:

Д=ТЗсер*Д/ТО

ТЗсер(промтовари) = = (126/2 + 142,5+136,2+120,6/2)/3 = 134 тис. грн.

Д(промтовари) = 134*90/603 = 20 днів
2.2 Кількість оборотів:
ТО/ТЗсер = 603/134 = 4,5 оборотів
2.3 відхилення від нормативу по товарооборотності в днях:
∆ТЗ = Д – Н

∆ТЗ = 20 – 23 = -3 дня
2.4 відхилення від нормативу по товарооборотності в сумі
П = ∆ТЗ*ТО/Д

П (промтовари) = (-3)*603/90 = -20,1 тис. грн.
Розраховані значення дають змогу визначити суму вивільнення (відволікання) коштів у випадку прискорення (уповільнення) оборотності товарних запасів торг. підприємства. В нашому випадку відбулося вивільнення 20,1 тис. грн., за рахунок прискорення оборотності запасів на 3 дня
Задача 5.
За наведеними нижче даними проаналізувати стан поставки товарів та дотримання графіка завезення товарів на торговельне підприємство, розрахувати суму втраченого ТО та недоотриманого прибутку в разі недоотримання графіка завезення. Рівень рентабельності ТО - 20%.


Товарні групи і товари

Надходження товарів передбачене графіком

Фактичне надходження товарів

Втрата обсягів ТО

Втраче-ний прибуток

1

2

3

1

2

3

1. Цукор

66

80

81

70

80

802. Конд. вироби

140

145

150

144

140

145З.Хліб і хлібні вироби

108

109

109

104

105

106
Розв’язок

1. Коефіцієнт поставки:


Кп цукор = (70 + 80 + 80) / (66 + 80 + 81) = 1,01
2. Втрата обсягу т/о в зв’язку з порушенням графіка завозу:
ВТ = ? (НТф – НТгр)

ВТцукор = (70 + 80 + 80) - (66 + 80 + 81) = 3
3. Втрата прибутку:
ВПр = (ВТ * Рпр) / 100

Впрцукор = (3 * 20%) / 100% = 0,6

Задача 6.
За наведеними даними проаналізувати відповідність фактичного обсягу надходження товарів поставкам за укладеним договором (за допомогою розрахунку коефіцієнта поставки). Розрахувати суму втраченого товарообігу та недоотриманого прибутку торговельним підприємством, якщо рівень рентабельності складає 20%.
Постачальники товарів

Фактична сума надходження товарів, тис. грн.

Планова сума надходження товарів, тис. грн.

Коефіцієнт поставки, %

1.

Швейна фабрика

340

330
2.

ТОВ "Каштан"

300

300
3.

Фірма "Спін"

600

670Разом

1240

1300

Відповідність обсягів фактичного надходження товарів обсягам, передбаченим укладеними угодами – коефіцієнт поставки:


К1 = 340*100/330 = 103,0%

К2 = 300*100/300 = 100%

К3 = 600*100/670 = 89,6%

Кр = 1240*100/1300 = 95,38%

ВТ = (340-330) + (300-300) + (600-670) = 10+ 0 – 70 = -60 тис. грн.

ВПр = (ВТ * Рпр) / 100 = (-60)*20/100 = -12 тис. грн.
Сума траченого ТО – 60 тис.грн і відповідно сума недоотриманого прибутку – 12 тис. грн.

Задача 7
Проаналізуйте показники ефективності комерційної угоди із закупівлі товарів в торговельному підприємстві. Зробіть висновки.


Показники

2006

2007

Відхилення

Тр%

1. Обсяг закупівлі товарів

871,1

892,72. Роздрібний товарообіг

910,4

1023,53. Сума витрат обігу

75,2

80,44. Сума чистого прибутку

5,1

6,2
Оцінка ефективності комерційної угоди по закупівлі товарів:

1) рентабельність витрат обігу:
Рво = (ЧП / ВО) * 100

Рво2006 = 5,1/75,2 = 6,77%

Рво 2007= 6,2/80,4 = 7,7%
2) рентабельність обороту із закупівлі:
Роз = (ЧП / ОЗ) * 100

Роз2006 = 5,1/871,1 = 0,58%

Роз2007 = 6,2/892,7 = 0,7%
3) рентабельність обороту по реалізації:
Рор = (ЧП / ОР) * 100

Рор 2006 =5,1/910,4 = 0,56%

Рор 2007 = 6,2/1023,5 = 0,6

Задача 8.
На основі даних наведених у таблиці розрахувати коефіцієнти прийому, звільнення, загального обігу робочої сили, замінності, плинності та динамічні зміни даних показників.


Показник

2007 рік

2008 рік

Середньооблікова чисельність персоналу

50

42

Кількість прийнятих працівників

21

6

Кількість звільнених працівників

21

24

Звільнені за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни

21

24


Розв’язок:

  1. Коефіцієнт прийому = кількість прийнятих працівників / середньо- облікова чисельність персоналу

  2. Коефіцієнт звільнення = кількість звільнених працівників / середньооблікова чисельність персоналу

  3. Коефіцієнт загального обігу робочої сили = (кількість прийнятих працівників + кількість звільнених працівників) / середньооблікова чисельність персоналу

  4. Коефіцієнт замінності = кількість прийнятих працівників / кількість звільнених працівників

  5. Коефіцієнт плинності = кількість працівників, що звільнені за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни / середньо- облікова чисельність персоналу.


Задача 9.
За даними наведеними в таблиці розрахувати показники продуктивності праці, трудомісткість та динаміку даних показників.


Показник

2007 рік

2008 рік

Відхилення, +,-

Темп росту, %

Товарообіг, тис грн.

4494,4

3823,1

-671,3

85,1

Чисельність працівників, осіб

50

42

-8

84,0

Продуктивність праці, грн.

89,9

91,0

1,1

101,3

Трудомісткість, осіб

0,0111

0,0110

-0,0001

98,8


Розв’язок:

продуктивності праці :
Пп = Т / Ч
Т – обсяг товарообігу;

Ч – середньооблікова чисельність персоналу.

Трудомісткість визначається за такою формулою:
Тм = Ч/Т
Задача 10.
Розрахувати показники руху основних засобів в торговельному підприємстві: коефіцієнти оновлення, вибуття, коефіцієнт приросту, швидкість оновлення. Зробити висновки.


Введено основних засобів за рік

Вибуло за рік

Залишкова вартість на кінець року

264

117

1605

- коефіцієнт оновлення ОЗ:

Ко = Вартість ОЗ, введених за період / ОЗкін. пер.

- коефіцієнт вибуття ОЗ:

Кв = Вартість ОЗ, що вибули за період / ОЗпоч.пер.

ОЗна кін.=ОЗпоч + ОЗВод - ОЗВивод, ОЗпоч. = ОЗк + Вибуття – Введення = 1605 + 117 - 264 = 1458 тис.грн.
- швидкість оновлення:
Шо = 1 / Ко
- коефіцієнт проросту:

Кпри = (ОЗввед-ОЗвиб)/ОЗкін
Задача 11
На основі наведених нижче даних розрахувати показники ефективності використання основних засобів: фондовіддачу, фондомісткість, прибутковість. Зробити висновки.


Наявність на початок року

Надійшло в червні місяці

Вибуло в вересні місяці

3280

458

345


Товарообіг - 25800 грн., прибуток - 3000 грн.

Розв’язок:
ОЗсередні = (ОЗ на початок + ОЗ на кін)/2

ОЗ на кін = ОЗ на початок + ОЗ надійшли – ОЗ вибули

ФВ = ТО/ОЗсер

ФМ = ОЗсер/ТО

Пр = ПР/ОЗ

Задача 12
Проаналізувати вплив на дохід реалізації товару „А" ціни закупівлі, ціни реалізації та обсягу реалізації даного товару.


Показники

1 квартал

2 квартал

відхилення

Ціна реалізації грн.

98

100
Ціна закупівлі грн.

75

77
Обсяг реалізації од.

125

116

Д= (Цреал-Цзак)*К

Д1 = (98-75)*125=2875 грн

Д2 = (100-77)*116=2668 грн

∆Д=Д2-Д1 = 2668-2875 = -207 грн

Д1 реалізації = 98-75 = 23 грн

Д2 реал = 100-77 = 23 грн

∆Обсяг реал = 116-125 = -9

23*(-9) = - 207 грн
Задача 13.
На підставі даних, наведених у таблиці, розрахувати зміну суми доходу торговельного підприємства від реалізації та вплив на цю зміну обсягу товарообігу та розміру середнього рівня торговельної надбавки.

Показники

2006

2007

Відхилення

Товарообіг, тис. грн.

6138,0

6425,0
Середній рівень торговельної надбавки, у % до товарообігу

28,0

29,5
Сума доходу176,735


Д2006 = 6138*28/100 = 1718,64 тис. грн.

Д2007 = 6425*29,5/100 = 1895,375 тис. грн.
вплив зміни ТО:
∆ВДт = (Т2 – Т1) * Ртн1 = (6425-6138)*28 = 81,36
2) вплив зміни Рвд:
∆ВДрвд = (Рвд2 – Рвд1)*Т2

(29,5-28)*6425 = 96,375
Задача 14.
Розрахуйте необхідну величину прибутку від господарської діяльності торговельного підприємства на плановий період та коефіцієнт відповідності можливого прибутку виходячи з такої інформації:

1. Для виконання програми виробничого та соціального розвитку підприємства повинні бути створені такі фонди:

- фонд виробничого розвитку - 24 тис. грн.;

- фонд соціального розвитку - 4,3 тис. грн.;

- фонд матеріального заохочення - 4,8 тис. грн.;

- резервний фонд - 2,1 тис. грн.;

- фонд виплати дивідендів - 20% від загальної суми чистого прибутку.

2. Рівень податків та обов'язкових платежів з прибутку - 25%.

3. Прогнозний обсяг можливого прибутку - 58,0 тис. грн.
ЧПнеобх = ФВР+ФСР+ФМЗ+РФ+0,2ФВД

0,8ЧП = ФВР+ФСР+ФМЗ+РФ

ЧП необ = (ФВР+ФСР+ФМЗ+РФ)/0,8 = (24+4,3+4,8+2,1)/0,8 = 44 тис.

Пнеоб+Спп = 44/(1-0,25) = 58,7

К = 58/58,7 = 0,99
тобто підприємству необхідно знайти резерви по збільшенню величини можливого прибутку.


Рефераты Практические задания Лекции
Учебный контент

© ref.rushkolnik.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации