Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків з підзвітними особами

скачать (457.8 kb.)

1   2   3
2.2 Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами
Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на рахунку 37 " Розрахунки з різними дебіторами " субрахунка 372 " Розрахунки з підзвітними особами " . Це активно-пасивний рахунок. Сальдо субрахунка може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються у балансі розгорнуто: дебетове сальдо – в складі оборотних активів, кредитове сальдо – в складі зобов’язань підприємства.

Аналітичний облік витрат по розрахунках з підзвітними особами ведуть окремо по кожній авансовій видачі позиційним способом.

По дебету рахунка 37 субрахунка 372 " Розрахунки з підзвітними особами" відображаються суми, видані (переховані) під звіт, а також , відшкодування перевитрат ,тобто погашення кредиторської заборгованості. Запис роблять на підставі видаткових касових ордерів, кредитуючи рахунок 30 "Каса".

По кредиту субрахунка 372 відображають списання підзвітних сум, яке може відбуватися шляхом повернення грошей в касу, віднесення на витрати виробництва, оприбуткування придбаних матеріальних цінностей. Через підзвітних осіб здійснюються найрізноманітніші платежі, тому витрачені підзвітні суми, списані з кредиту субрахунка 372 знайдуть відображення по дебету відповідних рахунків:

20 " Виробничі витрати"

21 " Тварини на вирощуванні та відгодівлі" ,

22 " Малоцінні та швидкозношувані предмети" – з придбання запасів ;

15 "Капітальні інвестиції" ,

23 " Виробництво" ,

24 " Брак у виробництві",

91 " Загальновиробничі витрати" ,

92 " Адміністративні витрати" ,

94 " Інші витрати операційної діяльності",

30 " Каса" ,

31 " Рахунки в банках" – з повернення підзвітних сум до каси підприємства і на рахунки в банках ;

33 – " Інші кошти" – з придбання різних грошових документів (марки, путівки та ін.),

66 " Розрахунки з оплати праці" – з утримання перевитрат авансів понад установлені норми і неповернутого залишку коштів ;

63 " Розрахунки з постачальниками та підрядниками" ,

68 " Розрахунки за іншими операціями "– з оплати різних послуг грошовими коштами і чеками постачальникам та іншим організаціям ;

99 " Надзвичайні витрати" – з виплат, пов’язаних із запобіганням або ліквідацією стихійного лиха, техногенних катастроф і аварій.

Для відображення розрахунків з підзвітними особами в реєстрах журнально - ордерної форми обліку призначено журнал – ордер № 7 с.- г.

У ньому поєднано синтетичний і аналітичний облік . Запис роблять за кожною виданою в підзвіт сумою лінійно-позиційним методом, тобто проти кожної суми по рядку відображають інформацію згідно з авансовими звітами та визначають залишок на кінець місяця. Таким чином, журнал ордер № 7 с.-г. побудований за формою оборотної відомості, в якій зазначаються вступний і кінцевий залишки, та обороти за дебетом і кредитом , що розшифровуються по кореспондуючих рахунках.

При відкритті журналу-ордера з попереднього реєстру записують перехідні залишки на початок місяця із зазначенням дати виникнення дебіторської заборгованості.

При записах операцій поточного місяця на окремому рядку відображають дату і суму виданого авансу, відшкодування перевитрат проти виданого авансу відшкодовану або утриману суму невикористаного авансу і суми витрат по поданому і затвердженому авансовому звіті.

У випадках, коли підзвітній особі, що перебуває у тривалому відрядженні, направляють додатковий аванс, або один й той самий працівник повторно за місяць одержує аванс, то суму і дату видачі (перерахування) авансу відображають у вільних графах.

При поданні одним працівником за поточний місяць двох або більше авансових звітів відповідні суми відображають записом в одній графі по одному й тому ж рядку.

З метою одержання підсумкових (синтетичних) даних по субрахунку 372 суми витрат по авансових звітах і повернення невикористаних коштів показують в журналі ордері № 7 с. –г. в кореспонденції з дебетом відповідних рахунків.

Якщо підзвітна особа відповідає за реалізацію продукції або матеріалів, то отриману від реалізації виручку, відображають по дебету субрахунка 372.

Після закінчення записів всіх операцій по розрахунках з підзвітними особами за звітний місяць у журналі-ордері № 7 с.-г. підраховують підсумки по всіх графах і кредитові обороти переносять у Головну книгу.

Записи в реєстрах по обліку розрахунків з підзвітними особами виглядають таким чином:
(2.2. Схема 1)До журналу-ордера № 7 с. –г. використовують вкладні листи за потребою, що залежить від кількості операцій.
Кореспонденція рахунків по відображенню розрахунків з підзвітними особами по ТОВ "Велетень"

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

Видача підзвітних сум готівкою

372

301

2

Перерахування авансу підзвітним особам, які перебувають у відрядженні за межами підприємства тривалий час і не мають можливості прибувати за авансом

372

311

3

Надходження виручки від реалізації продукції на ринку

372

701

4

Видача під звіт чекових книжок

372

377

5

Видача підзвітним особам із каси грошових документів (марки та ін.)

372

331

6

Придбання підзвітними особами матеріальних цінностей :

без ПДВ

на суму податку на додану вартість


20,21,22

641


372

372

7

Придбання підзвітними особами основних засобів, які не потребують монтажу:

без ПДВ

на суму податку на додану вартість152

641372

372

8

Використання коштів підзвітними особами на виробничі і господарські потреби в межах встановлених норм

23, 91, 92

372

9

Повернення невикористаних підзвітних сум:

в касу

на поточний рахунок в національній валюті

на поточний рахунок в іноземній валюті


301

311

312


372

372

372

10

Утримання підзвітних сум з оплати праці працівників

661

372

11

Здача виручки за реалізовану продукцію на ринку

301

372

12

Надходження виручки за продукцію, реалізовану на ринку

311

372

13

Списання вартості відпущених блюд та виробів їдальні по талонах та витрат по невикористаних чеках

377

372

14

Оплата підзвітними особами придбаних різних грошових документів ( марки, путівки)

331

372

15

Оплата підзвітними особами підприємствам і організаціям за різні послуги розрахунковими чеками

377

372

16

Списання безнадійної заборгованості підзвітних осіб

949

372

3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
Записи у бухгалтерському обліку здійснюються на підставі документів. У ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " записано: "Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первині документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Первині документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення

Кожна господарська операція оформляється документом. Первині документи становлять основу бухгалтерського обліку. Як правило, уже в перший день своєї роботи бухгалтер має справу з документами. Бухгалтерський облік починається з оформлення первинного документа. Тільки він є підставою для наступних записів на рахунках бухгалтерського обліку.

Первині документи – це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення.

Господарські операції – це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов’язань або фінансових результатів. Порядок документального оформлення господарських операцій визначено Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. №88, та іншими інструктивними матеріалами.

Документація господарських операцій має економічне і юридичне значення. Перше полягає в тому, що за допомогою документів здійснюються контроль і аналіз господарських операцій; друге – документ є письмовим доказом здійснення операції і підтверджує її законність.

Від якості первинних документів залежить якість всього бухгалтерського обліку. Їх складання займає більше половини всіх робіт по веденню бухгалтерського обліку. Бухгалтерські документи виконують функції розпорядчого і виконавчого характеру. Документ, підписаний керівником підприємства, є розпорядчим. Цей же документ після здійснення операцій відображає і виправдовує її. Економіка доцільність та законність господарської операції аналізується під час оформлення її документам. Отже, документація забезпечує попередній контроль за проведенням операції.

Заповнення в документі всіх його реквізитів називається складанням документа, а проставлення дозволяючих надписів, резолюцій, від, печаток штампів на цьому документі – оформленням.

Первині документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України. Документування господарських операцій може здійснюватись з використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні обов’язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм. Форма бланка документа показує, що в ньому повинне бути записане.

Сучасний бухгалтер займає одне із ведучих місць в управлінні підприємства. Він займається не тільки завідуванням бухгалтерськими рахунками, а й здійснює велику роботу, включаючи планування, контроль, оцінку, огляд діяльності, проводить аудит і розробку управлінських рішень відповідно господарської діяльності підприємства.

Необхідною умовою вдосконалення управління є коренна реконструкція його технічної і інформаційної бази на базі автоматизованої системи обліку з використанням автоматизованих робочих місць бухгалтера.

Однією із важливих задач є подальший розвиток і вдосконалення інформаційної системи підприємства з використанням сучасних методів управління і технічних засобів.

В зв’язку з новими умовами роботи роль бухгалтерського обліку повинна бути змінена, підлягати суттєвим коректуванням. На сучасному етапі підприємствам необхідна автоматизована система обліку сучасних засобів обчислювано техніки, яка дозволяє забезпечити :

— повне і своєчасне задоволення інформаційних потрібностей користувачів ;

— виконання контрольних і аудиторських задач з ціллю отримання необхідної інформації про відхилення;

— отримання автоматизованим шляхом готових комп’ютерних управлінських рішень ;

— аналіз і прогнозування господарсько – фінансової діяльності підприємства.

Процес введення бухгалтерського обліку на підприємстві являє собою сукупність інформаційних і контрольно – організаційних операцій.

До інформаційних операцій відносяться операції збора, регістрації, передач збереження і обробки даних.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
В даній курсовій роботі на прикладі ТОВ "Велетень" я детально розглянув організацію первинного, зведеного синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами.

Облік на даному підприємстві ведеться згідно плану рахунків, згідно наказу Міністерства Юстиції України від 30 листопада 1999 року.

Первинний облік ведеться на бланках типових форм. Документи заповнюються чітко, розбірливо і вчасно, згідно з документооборотом здаються в бухгалтерію господарства.

Синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами". Сальдо субрахунка може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються у балансі розгорнуто: дебетове сальдо – в складі оборотних активів, кредитове сальдо – в складі зобов’язань підприємства.

Аналітичний облік витрат по розрахунках з підзвітними особами ведуть окремо по кожній авансовій видачі позиційним способом. За дебетом рахунка 37 субрахунку 372 відображають суми, видані під звіт, а також відшкодування перевитрат, тобто погашення кредиторської заборгованості. За кредитом субрахунку 372 відображають списання підзвітних сум.

Розрахунки з підзвітними особами обліковують у журналі ордері № 7 с. –г., він побудований за формою оборотної відомості, в якій зазначаються вступний і кінцевий залишки.

На даному підприємстві відповідним чином обладнані кабінети, каса, кабінет головного бухгалтера, у працівників бухгалтерії нормальні умови роботи, вони мають факс, телефон, комп'ютер, шафи для зберігання документів.

Первинні документи знаходяться у бухгалтерії, а всі інші зберігаються в архіві, мають порядкові номери.

Підприємство використовує одну з найпростіших форм бухгалтерського обліку, меморіально-ордерну форму. Основними реєстрами бухгалтерського обліку є журнали ордери в яких систематизація і групування документів ведеться в хронологічному порядку по кореспондуючих рахунках. Підсумкові дані в журналах ордерах на кожному синтетичному рахунку звіряють з даним інших облікових реєстрів, в яких відображені записи по відповідних кореспондуючих рахунках.

Великий обсяг економічної інформації, який постійно збільшується, потребує подальшого вдосконалення облікової і контрольно-аналітичної роботи. В умовах ручної обробки знижується якість інформації, продовжуються строки її опрацювання, а зростання затрат праці призводить до різкого збільшення управлінського персоналу.

На сучасному етапі удосконаленню управління і поліпшенню якості економічної інформації сприяє використання засобів обчислювальної техніки для обліку, аналізу господарської діяльності і планування виробництва.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств".

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.99 р. № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон".

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.02 р. № 997 " Про внесення змін у постанову Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року № 663".

 4. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р.№ 59

 5. " Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.01 р. № 72.

 6. "Облік розрахунків з підзвітними особами"/ Л. Сук./ Бухгалтерія в сільському господарстві № 18 2001р.

 7. Відрядження – консультації / Назаренко І., Чернявська К., Рижикова О. /Все про бухгалтерський облік № 39-а 22.04.2003 р.

 8. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах / Огійчук М. Ф. / 2003 р.

 9. М.Ф. Огійчук "Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах" стор.86 – 96

 10. Інструкція № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 2 серпня 1996 р.

 11. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ПП "Рута",2000.

 12. План рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій та Інструкція щодо його застосування від 30. 11. 1999 р. зі змінами.

 13. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України від 19. 02. 2001 р.

 14. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та роз’яснення щодо їх застосування

 15. Методичні рекомендації по організації і веденню бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах від 02. 07. 2001 р.

 16. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств від 18. 05. 2001 р.

 17. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон від 13. 03. 1998 р.

 18. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України від 19. 02. 2001 р.

 19. Інструкція "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 29. 03. 2001 р.

 20. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навчальний посібник за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця та к. е. н., доц. М. М. Коцупатрого. – Житомир: ПП "Рута", 2003.

 21. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 2-ге вид. За ред. Проф.. М.Ф. Огійчука. – К.: Вища освіта, 2003.
1   2   3

2.2 Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків зРефераты Практические задания Лекции
Учебный контент

© ref.rushkolnik.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации