Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

скачать (709 kb.)

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

II. Ведення баз даних


3. ДОВIДКОВА iнформацiя

nakl.dbf 3.1. Товарно-транспортнi накладні

dprd.dbf 3.2. Довiдник продукцiї

dcen.dbf 3.3. Довiдник цiн

dprp.dbf 3.4. Довiдник признакiв покупцiв та конкурентiв

dkon.dbf 3.5. Довiдник конкурентiв

dink.dbf 3.6.Довiдник джерел iнформацiі про конкурентiв та покуп­цiв

dter.dbf 3.7.Довiдник терiторiй

4. База АЛГОРИТМIВ обробки iнформацiі grup.prg

4.1. Групування даних dyn.prg

4.2. Вивчення динамiки indm.prg

4.3. Застосування iндескного методу smod.prg

4.4. Вивчення закономiрностей за допомогою статистичних моделей ekso.prg

4.5. Обробка експертних оцiнок маркетингових ситуа­цiй

* * *

Схема 3.1. СХЕМА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКIВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ наведена в додатку 7.3.3. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ МАРКЕТИНГУ
Складність розрахунку ефекту полягає в тому, що інформаційне забезпечення є лише складовою, але необхідною частиною процесу управління. Отримання своєчасної, повної, адекватної достовірної інформації робітником управління ще не дає гарантії на отримання певного прибутку. Але це вже дає шанс на досягнення ефекту у майбутньому. Наскільки отриманий прибуток буде значним та наскільки він буде покривати витрати на отриману інформацію цілком залежіть від здатності керівника користуватись цією інформацією. Таким чином досягнення економічного ефекту від придбання інформації, або автоматизації інформаційного забезпечення не завжди є свідоцтвом того, що ці заходи збиткові. Цілком можливо що негативним фактором в цієй ситуації виступає саме управлінський труд.

Складність розрахунку економічної ефективності інформаційного забезпечення також полягає в тому, що до цього дня так і не визначена реальна вартість інформації. Існують різні теорії, які намагаються виміряти інформацію. Вимірівши обсяги інформації, здається, можна виміряти і її вартість. Так, наприклад, в теорії семантики інформація вимірюється за допомогою двоічної системи в бітах, байтах, килобайтах і так далі. Але не завжди вартість інформації прямо залежить від її обсягів. Буває що декілька речень можуть принести еконмічний ефект більший за ефект від безлічі сторінок “інформації”. Тому вартість інформації необхідно розглядати в прагматичному аспекті, тобто з точки зору її важливості, цінності та змісту.

Проте не можна не відзначити, що автоматизація інформаційних процесів приносить значну перевагу будь-якому підприємству, а тим більше великому, яким є ОАО “Чернігівавтодеталь”. Сьогодні найбільш ефективними є ті організації, які струтуруювали інформаційні потоки як внутрішні, так і зовннішні.

Удосконалення управління на ОАО “Чернігівавтодеталь” пов’язано з внедрением прогресивник компю’ютерних технологій і, в часності, в відділі маркетингу. В умовах вновь утворюваного відділу економічний ефект буде залежати від повноти автоматизації функцій цієї служби, застосування методів моделювання, прогнозування, експертних оцінок, тобто самих досконалих методів управління маркетингом, при постійно діючому маркетинговому дослідженні, що в умовах відсутності автоматизованої інформаційної системи неможливо.

Таким чином в службі маркетингу ефект реалізується за рахунок значного обсягу інформації, що накоплюється, оброблюється та аналізується на сучасному рівні.

ВИСНОВКИ

Вивчені поняття, структури і складу інформаційних систем в сучасних умовах та виявлені тенденції їх розвитку, які полягають в подальшому прискоренні впровадження глобальних і локальних мереж та прогресивних комп ютерних технологій.

Застосування інформаційних систем і технологій в роботі розглядаються з точки зору їх застосування для маркетингових досліджень на підприємстві.

Комплексне вивчення ринку методами маркетингового дослідження полягає в визначенні змісту маркетингової інформації, мети і задачі маркетингового дослідження; в описі організації маркетингового дослідження і джерел маркетингової інформації; в анілізі іформаційно-статистичного забезпечення розробки стратегії маркетингу; сборі, накопичнні та обробці інформації з кон’юнктури ринку, її динамики, характеристик покупців та конкурентів, оцінки якості та цін продукції. Значна кількість об’єктів, показників та обсягів цієї інформації потребує потстійної роботи по її формуванню на засадах застосування обчислювальної техніки, та програмного забезпечення.

Основними засадами проведення маркетингового дослідження є те, що воно підпорядковується єдиним науковим вимогам, базується на загальних теоретико-методологічних принципах і переслідує загальну мету: дати адекватну характеристику ринкових процесів і явищ, відбити позицію і можливості фірми на ринку.

В роботі висунута концепція створення та застосування системи маркетигової інформації як постійно діючого маркетингового дослідження.

Техніко-економічна характеристика ВАТ «Чернігівавтодеталь» дозволила виявити недостатність інформаційного забезпечення управління маркетинговими процесами, необхідність розвитку служби маркетингу на підприємстві. Цим потребам відповідає проектування інформаційного забезпечення виконання функцій відділу маркетингу.

Функції відділу маркетингу на підприємстві: робота зi споживачем; просування товару; дослiдницька функцiя; органiзацiя сервiсу; аналiз зовнiшнього середовища; органiзацiя внутрiшнього середовища; прогнозно-стратегiчна функцiя; органiзацiйно-координацiйна функцiя.

Удосконалення інформаційного забезпечення маркетингу на підприємстві засновано на, по-перше, на постійному проведенні маркетингового дослідження, по-друге, на прийнятті сучасних комп’ютерних технологій для аналізу оцінки закономірностей розвитку вивчаємих процесів та на цій основі прийнятті управлінських рішень.

Вибір і обгрунтування Access в якості засобу керування базами даних полягає в наявності дружнього до користувача інтерфейсу та великими можливостями для розвитку програмного забезпечення.

Проектування інформаційної бази даних маркетингу для підприємства осуществлено, виходячи з функцій відділу маркетингу. Розробка алгоритмів вирішення задач проведена по підсистемі аналізу зовнішнього середовища.

Таким чином результатом випускної роботи стало визначення засобів керування базами даних та програмування (Access); функцій відділу маркетингу по дослідженню зовнішнього середовища. Розроблені алгоритми вирішення задач з маркетингового аналізу зовнішнього середовища.

Розроблений проект бази даних відділу маркетингу, який знайшов позитивну оцінку в створюваному відділі маркетингу на ВАТ «Чернігівавтодеталь», дає підставу для подальшого розвитку інформаційного забезпечення по всьому комплексу функцій відділу.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Голубков Е. П. и др. Маркетинг: Выбор лучшего решения.—М.: Экономика, 1993.—С. 50—51.

2. Горев А., Ахаян Р., Макашарипов С. “Эффективная работа с СУБД”. 1997 г.,

С.-Петербург.

3. Дайан А. Промышленный маркетинг/Академия рынка. Маркетинг: Пер. с фр.—М.: Экономика, 1993. — с. 275.

4. Котлер Ф. Основы маркетинга. М: Прогрес. 1993.

5. Кретовым И. И. Маркетинг на предприятии. М.: АО «Финстатинформ», 1994.

Основи управления. / Под ред. В.П.Радукина. М:Высшая школа. 1986.
6. Родионов И.И. Мировой рынок информационных услуг: электронная деловая и коммерческая информация. Серия "Технологии электронных коммуникацый", - М.: - т.13, - 1992.

7. Статистика рынка товаров и услуг:\Учебник/ И.К. Беляевский, Г.Д. Кулагина, А.В. Коротков; Под ред. И.К. Беляевского. – М.: Финансы и статистика, 1995. –432с.

8. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под ред. д.э.н., проф. В.В. Евдокимова. - СПб.:Питер, 1997. - 592 с.

9. Ахметов К. Экономика ИТ и корпоративные информационные системы // Компьютер прес. - 1997. - №1. - с. 31-33.

10. Барабанов С. и др. Компьютерные системы: вчера, сегодня, завтра // Компьютер прес. - 1997. - №2. - с. 152-158.

11. Барабанов С. Intranet: как шаг за шагом построить интрасеть предприятия // Компьютер прес. - 1997. - №6. - с.148-154.

12. Горностаев Ю.М. Компьютерные системы. Серия "Технологии электронних комуникаций", т.1, М., 1993.

13. Дзагуров Л. Опыт автоматизации промышленых предприятий // Компьютер прес. - 1997. - №11. - с. 242-244.

14. Корпоративная информационная система // Компьютер прес. - 1997. - №7. - с. 216-222.

15. Малахов С.В. Сеть - это не все // Бизнес. - №11, - 23 марта 1998 года, - с. 77.

16. Бізнес-план ВАТ «Черниговавтодеталь» за 1998 рік.

17. Конференция "Корпоративные системы комплексной автоматизации"

Отечественные КИС - тенденции и перспективы 1998 г.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

II. Ведення баз данихРефераты Практические задания Лекции
Учебный контент

© ref.rushkolnik.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации