Проект предприятия по производству кондитерских изделий

скачать (917.3 kb.)

1   2   3   4


ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Активы предприятия

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


залишкова вартість

010

8

3,1

первісна вартість

011

43,2

31,6

накопичена амортизація

012

35,2

28,5

Незавершене будівництво

020

248

167,5

Основні засоби:


залишкова вартість

030

8 526,1

11 533,8

первісна вартість

031

12 836,3

16 677,2

знос

032

4 310,2

5 143,4

Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

інші фінансові інвестиції

045

9,1

9,1

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

19,1

35

Відстрочені податкові активи

060

147,6

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

8 957,9

11 748,5

II. Оборотні активи


Запаси:


виробничі запаси

100

2 411,9

2 507,4

тварини на вирощуванніта відгодівлі

110

0

0

незавершене виробництво

120

142,1

192,2

готова продукція

130

417,9

412,1

товари

140

350,4

365,3

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160

1 708,5

2 973,8

первісна вартість

161

1 730,3

2 987,4

резерв сумнівних боргів

162

21,8

13,6

Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом

170

0,3

2,8

за виданими авансами

180

150

1 680,5

з нарахованих доходів

190

13,4

16,2

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

52,9

95

Поточні фінансові інвестиції

220

1 364,3

1 538,5

Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230

292,1

472,7

в іноземній валюті

240

152,3

21,2

Інші оборотні активи

250

76,5

39,3

Усього за розділом II

260

7 132,6

10 317

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

87,5

Баланс

280

16 090,5

22 153
1   2   3   4Рефераты Практические задания Лекции
Учебный контент

© ref.rushkolnik.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации